Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 Yılı Tercüman Başvuruları
  10.10.2023

  T.C.
  SAMSUN

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU

  İ L Â N

  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından; Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikhükümleri gereğince, Samsun İli hudutları (İlçeler dahil) çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan 2024 yılı için CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:

  a) Soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının,

              b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının,

  Türkçeye çevrilmesi için tercüman listesi oluşturulacaktır.

   

  BAŞVURU – LİSTEYE KABUL ŞARTLARI      :

   

  (A) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

  1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,
  2.  Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
  3.  En az ilkokul mezunu olması,

  ç)            Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

  1. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991

  tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve  alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

  1. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
  2.  Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
  3. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

      gerekir.

   

  (B) Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

     (1) Başvuru dilekçesine;

  1. T.C. Kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
  2.  Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
  3. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi

  belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

  ç)            Bir adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak),

  1.    Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

                 eklenir.

  1.   Adli Sicil Kaydı

   

  (2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

   

   

                2023 YILINDA TERCÜMAN LİSTESİNDE KAYITLI OLUP, 2024 YILI TERCÜMAN LİSTESİNE DAHİL OLMAK İSTEYENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER :

   

                Başvuruların başlangıç tarihi olan 09/10/2023 tarihinden itibaren başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacakları resim yapıştırılmış şekilde başvuru formu ve 28578 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 8. maddesinde (b) bendinde belirtilen adrese dayalı nüfus kayıt örneği, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge ve (ç) bendinde belirtilen bir adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.

   

            BAŞVURU USULÜ       :
            Başvuru Yeri : Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ,

  Başvuru dilekçesi; https://samsun.adalet.gov.tr/ adresinden temin edilecektir.

            Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin bizzat başvuruları  31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

              Başvuru dilekçesinde ayrıca : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarasının ve Banka İBAN numarası ile banka şubesinin belirtilmesi zorunludur.

             BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ              :

  (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

  (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2023 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar www.samsun.adalet.gov.tr adresinde ilanen  tebliğ olunur.

  (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve www.samsun.adalet.gov.tr elektronik ortamda ilân edilir.

   

  Yemin ve etik ilkeler

           (1) Tercüman olarak kabul edilenler, 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 15:00 de, aynı gün yemin işleminin bitirilememesi durumunda 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 15:00 den itibaren, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu huzurunda yemin ettirilecektir.

  (2) Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.

  1. Bağımsızlık.

  b)          Tarafsızlık.

  c)          Dürüst davranma ve doğruyu söyleme.

  ç)           Görevini bizzat yerine getirme.

  d)          Sır saklama.

  e)          Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

   

   

   

   

   

   

   

   

              LİSTELERİN İLANI        :

              - (1) Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilecektir.

     - (2) Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanacaktır.

  İlan olunur.  06/10/2023

   

   

  BAŞKAN -40178                                    ÜYE-37503                                             ÜYE - 104757             

   

  GEREKLİ BELGELER:

   

  TERCÜMANLIK BAŞVURU FORMU

   

  TERCÜMANLIK DİL BEYANI

  Adres

  Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 İlkadım / SAMSUN

  Telefon

  0 (362) 311 55 00 - 311 56 00 - 311 57 00

  Fax No : 0 (362) 311 56 03

  E-Posta

  samsuncbsisaretadalet.gov.tr